A DOKTORI KÉPZÉS KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI RENDJE

A nappali képzés időtartama hat félév. A hat félév alatt 180 kredit megszerzésével lehet a tanulmányokat befejezni és abszolutóriumot szerezni. Az országos kreditátviteli (kredittranszfer) rendszerben - az Európai Kreditátviteli Rendszer elveire tekintettel - egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Egy szemeszternyi munkamennyiség 30 kreditnek felel meg. A doktorandusz egy félév alatt egy szemeszternyi munkamennyiségnél (30 kredit) kevesebbet, de többet is teljesíthet.

A 2007 után felvett hallgatóknak a harmadik lezárt szemeszterig 60 kreditet kell teljesíteni. Amennyiben ösztöndíjas hallgató ezt a követelményt nem teljesíti, át kell sorolni a költségtérítéses képzésre.

KÉPZÉSI (tanulmányi) kreditpont adható az iskolarendszerű tanulásban való részvételért (kontaktórákon való részvétel, a vizsgákra és a feladatok teljesítésére való felkészülés, a számonkérések teljesítése).

KUTATÁSI kreditpont adható a tudományos kutatómunkához szükséges képességek és készségek elsajátításáért, a tudományos kutatómunkában való előrehaladásért, a tudományos munka eredményeinek publikálásáért. Kötelezően elvégzendő feladat:

 • RÉSZLETES KUTATÁSI TERV elkészítése (az 1. szemeszter végéig - írásban, minimum 5 oldal)
 • ÉVES BESZÁMOLÓ a 3. és a 6. szemeszter végén (a 2007 előtt felvett hallgatóknak a 4. és a 6. szemeszter végén)
 • Ezen feltételek teljesítése nélkül abszolutórium nem szerezhető. Indokolt esetben a témavezető javaslatára, a doktori iskola vezetőjének engedélyével a hallgató kérheti a beszámoló elhalasztását.

  A doktori képzésben résztvevő hallgató OKTATÁSI feladatokat vállalhat. Az oktatási krediteket a tárgyat gondozó taszék vezetője igazolja (kreditigazoló nyomtatvány).

  Az egyes kredittípusok kreditjeire a következő táblázatban adott feltételeknek kell teljesülnie:

  Kreditfajta
  Maximálisan megszerezhető
  Minimálisan megszerzendő
  Érték
  Képzési
  54
  24
  1 kontaktóra = 3 kredit
  Kutatási
  156
  81
  1 kredit = 30 munkaóra ld. az alábbi felsorolást
  Oktatási
  45
  0
  1 kontaktóra = 2 kredit

  1 kontaktóra = 45 perc A témavezető által kreditekkel értékelt publikációkat, előadásokat, posztereket a kreditigazoló nyomtatvány hátlapján kell nyomtatva felsorolni (a megjelenés, ill. elfogadás dátuma, megjelenés helye és esetleges társszerzők nevének megadásával.)

  A doktori képzés alatt elfogadott és/vagy megjelent publikációkat az abszolutóriumkérő lappal együtt CD-n PDF formátumban a TNKCs irodájában le kell adni.

  A konkrét eredménnyel nem járó kutatási tevékenységet a befektetett munkamennyiség arányában kell elismerni (1 kredit = 30 munkaóra). Egy félév során maximum 14 kredit adható konkrét eredménnyel nem járó kutatási tevékenység végzéséért. A konkrét eredménnyel nem járó kutatómunkáról a doktorandusz írásban köteles beszámolni a témavezetőnek, és a beszámolót mellékelnie kell a kreditigazoló nyomtatványhoz.