FELVÉTELI FELHÍVÁS
INFORMATIKA DOKTORI ISKOLA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara felvételt hirdet szervezett doktori képzésre.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán a doktori iskola keretében három doktori programban indítunk képzést:

 • Információs rendszerek,

 • Numerikus és Szimbolikus számítások,

 • Az Informatika alapjai és módszertana.

 • A doktori iskola és ezen belül a doktori programok a doktori iskola vezetőjének irányításával és a doktori iskola tanácsának felügyelete alatt végzik munkájukat. A doktoranduszok a három éves képzés alatt a doktori iskolában meghirdetett előadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikről beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezető (témavezető) irányítja, aki az Informatikai Kar oktatója. A belső (kari) témavezető mellé külső intézményből konzulens is felkérhető.

  Az ELTE Informatika Doktori Iskolában meghirdetett témákról előzetes információ a lent letölthető PDF dokumentumban olvasható, illetve tájékoztatást kérhetnek a doktori programok vezetőitől. A meghirdetett kutatási témák mellett saját, a témavezetővel egyeztetett kutatási témával is lehet jelentkezni.

  Meghirdetett doktori témák 2008
  új meghirdetett doktori témák 2008. május 28. - Chemistry Logic

  Az aktuális három évesképzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen és megvédje disszertációját.

  A doktori képzésre az informatika, matematika, természettudományok és villamosmérnöki területekről utolsó évfolyamos MSc képzésben réstvevő egyetemi hallgatók vagy MSc oklevéllel (egyetemi végzettséggel) rendelkező, bűntetlen előéletű személyek jelentkezhetnek. Jelentkezést elfogadunk olyan végzős egyetemi hallgatóktól is, akik oklevelüket még ebben a tanévben megszerzik. A jelentkezés további feltétele legalább egy középfokú "C" típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Külföldön tett nyelvvizsga esetén annak honosított, magyar nyelvű okirata.

  A doktori képzésre kétféle minőségben lehet jelentkezni: ösztöndíjasként vagy költségtérítésesként. Magyar Állami ösztöndíjat csak magyar, vagy EU tagállam állampolgára kaphat. Az ösztöndíjas hallgatók az ösztöndíjuk mellett egyéb teljesállású munkaviszonyt nem létesíthetnek, rész- és mellékfoglalkozású, illetve megbízásos jogviszonyt azonban igen.

  A doktori iskolába jelentkezni lehet költségtérítéses hallgatóként is. A költségtérítéses hallgató Kari Doktori Szabályzatban (a hatályban lévő Egyetemi Doktori Szabályzat 9/3. sz. melléklete) rögzített költségtérítést fizet, melynek összege attól függ, hogy kutatómunkáját az egyetemen, vagy külső intézményben végzi. Kutatómunkájuk anyagi fedezetét biztosíthatja a pályázó munkahelye, vagy a témavezető munkahelye is. Erről a jelentkezőnek írásos nyilatkozatot kell mellékelnie.

  Magyar nemzetiségű, nem EU állampolgárok ösztöndíj lehetőségeiről a Határon Túli Magyarok Ösztöndíj Társasága dönt. Felvilágosítást az Oktatási Minisztérium Etnikai és Nemzeti Kissebbségi Főosztálya ad.

  Jelentkezéskor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kér-e ösztöndíjat vagy nem.

  Jelentkezéskor a pályázónak 8500 Ft felvételi eljárási díjat kell fizetnie. A felvételi eljárási díj befizetéséhez csekket a Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjánál kell kérni.

  A jelentkezők június végén, július elején a doktori iskola, illetve a doktori programok szervezésében felvételi beszélgetésen vesznek részt, amely során értékelik a felkészültségüket és a kutatási tervük megvalósíthatóságát. A felvételi eljárás során egy háromtagú bizottság értékeli a jelentkezők:

 • általános szakmai intelligenciáját;

 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát;

 • oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét;

 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét;

 • kutatási tervének megvalósíthatóságát;

 • nyelvtudását.

 • Jelentkezési lap és a jelentkezés határideje

  A jelentkezési lap letölthető innen: Jelentkezési lap doktori képzésre

  A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • Az egyetemi szintű oklevél másolatát;

 • a leckekönyv teljes másolatát;

 • az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű "C" típusú nyelvvizsga másolatát;

 • önéletrajzot;

 • publikációs jegyzéket (ha van);

 • hatósági erkölcsi bizonytványt;

 • a témavezető által aláírt kutatási tervet;

 • írásos nyilatkozatot a kutatási költségek biztosításáról vagy bafogadónyilatkozatot, ha a pályázó nem kér ösztöndíjat;

 • két, a jelentkező értesítési címére megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot;

 • a jelentkezési díj befizetését igazoló csekkszelvény másolatát.

 • A jelentkezési lapok leadásának határideje: 2008. május 30. 12 óra.

  A jelentkezési lapok leadásának helye:

  ELTE Informatikai Kar
  Tudományos és Nmezteközi Kapcsolatok Csoportja
  1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/C, 2.409-es szoba

  A Doktori Iskolába való felvételről 2008. július 31-ig a Kari Doktori Tanács dönt. A döntésről a jelentkezőket levélben értesítjük.

  További információk:

 • doktori felvételi tájékoztató
 • Budapest, 2008. április 2.

  Dr. Horváth Zoltán
  dékánhelyettes